วารสารวิจัย
วารสารวิจัย
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 4เล่ม 2
 • สวนสุนันทา
  ผู้ดูแลระบบ
  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา

  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา ISSN 1905-2219 ปีที่ 9
  ฉบับที่ 2 เดือน พฤษภาคม-สิงหาคม 2562


  ปกวารสาร PDF
  ส่วนหน้าวารสาร PDF
  บทบรรณาธิการ PDF
  สารบัญ (Content) PDF
  ตัวอย่างพิมพ์บทความ PDF
  คำแนะนำกำรส่งบทควำม PDF

  ศักยภาพที่คาดหวังของธุรกิจสตาร์ทอัพที่ขับเคลื่อนด้วยความสามารถของผู้ประกอบการ ความเชื่อมั่นต่อภาครัฐ ลูกค้าที่คาดหวัง และการสนับสนุนทรัพยากร
  The Expected Potential of Startup Businesses Driven by Entrepreneurial Capabilities, Government Trust, Potential Customers, and Resources Support
   
  จักรพันธ์ ศรีคุ้ม
  PDF
  การศึกษาการบริหารจัดการระบบผู้ช่วยสอนของหมวดวิชาศึกษาทั่วไป
  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
  A Study of Teaching Assistant System Management in General Education Program, Suan Sunandha Rajabhat University
   
  ณัฐวลัญช์ วังนิล, ศุภฤกษ์ ทานาค, นาตยา ปิลันธนานนท์ PDF
  ปัจจัยทางการตลาดและการเลือกใช้บริการสายการบินภายในประเทศไทย
  The Factor of Marketing and the Selection of Domestic Airline Services
   
  สุมนรัตน์ อัศววิมล, ชาญเดช เจริญวิริยะกุล PDF
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กรุงเทพมหานคร
  Factors Affecting Motivation in Personnel Work Office of the Crown Property Bangkok
   
  สมพร บุญคุณ, พ.ต.อ.ดร.นพดล บุรณนัฏ PDF
  โครงการกองทุนส่งเสริมสวัสดิการผู้สูงอายุและครอบครัวในชุมชน : การจัดการเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพของเทศบาลตำบลคลองข่อย อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
  The Elderly and Family Welfare Fund Project in the Community: Management of Allowances for the Elderly and Family Welfare Fund Project in the Community: Management of Allowances for the Elderly in Klong Khoi Sub-District Municipality Pak kret District, Nonthaburi Province
   
  ถนอมชาติ ชำนิราชกิจ PDF
  ธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น: ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลสระคูอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด Good Governance in Local Government Organizations: Case Study of Srakoo Subdistrict Administrative Organization Suwannaphum District, Roi Et Province  
  น้ำฝน ปิดตะระคะ PDF
  การบริหารจัดการบรรษัทบริบาลของสถาบันการเงินในประเทศไทย The Management of Corporate Social Responsibility of Financial Institutes in Thailand  
  พงศ์ปณต พัสระ, สุชีพ พิริยสมิทธิ์ PDF
  ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหามลพิษสิ่งแวดล้อมของผู้บริหารและพนักงานเทศบาลตำบลในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา Awareness About the Problem of Environmental Pollution the Management and Staff District in the City Nakhon Ratchasima  
  อรรณพ อึ้งวิฑูรสถิตย์ PDF
  ความสัมพันธ์ระหว่างความพึงพอใจต่อส่วนประสมทางการตลาด การบริหารลูกค้าสัมพันธ์กับพฤติกรรมการใช้บริการ 4G บนเครือข่ายโทรศัพท์มือถือแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร
  Satisfaction Towards Marketing Mix, Customer Relationship
  Management and 4G Service Using Behavior on True Move H Network in Bangkok
   
  กาญจน์กวิน ปลั่งเจริญศรี PDF
  การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเพื่อดำรงรักษาความเป็นเมืองเป้าหมายของอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ Sustainable Tourism Development to Maintain the Destination City of Hua Hin Prachuap Khirikhan Province  
  ธนิชชา ชัยชัชวาลประทีป PDF
  บทบาททางการเมืองของเจ้าหน้าที่ตำรวจในยุคคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)
  Political Role of Police Officers in National Council for Peace and Order (NCPO)
   
  พ.ต.อ. ฤทธิชัย ช่างคำ PDF
  ความเชื่อมั่นต่อตราบริษัทที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อทาวน์เฮ้าส์ของผู้บริโภค กรณีศึกษา โครงการบ้าน ไลโอ นอฟ ดอนเมือง-แจ้งวัฒนะ
  Corporate Brand Trust That Affects the Decison Buying the Townhouse of the Consumer Case Study House Project Lio Nov Don Mueang-Chaengwattana
   
  สุจิตรา เอี่ยมสำอางค์, กฤษดา เชียรวัฒนสุข PDF
  ผลสัมฤทธิ์ของนโยบายกระจายอำนาจเกี่ยวกับบริการสาธารณะท้องถิ่น:
  กรณีศึกษา 4 พื้นที่ในจังหวัดสมุทรปราการ Achievement of Decentralization Policy on Local Public Services: A Case Study of Four Areas in Samutprakarn Province
   
  แสน บานแย้ม PDF
  ปัญหาทางกฎหมายการประกันและเยียวยาผู้บริโภคในประเทศไทย
  Enhancing Thai Consumer Protection Through a Legal Problem
  on Consumer Guarantees and Remedies
   
  เบญจพร ศรีนันทวงศ์ PDF
  การบริหารจัดการศึกษาแบบเรียนร่วมตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการศึกษา
  ในโรงเรียนเรียนร่วมสังกัดกรุงเทพมหานคร Education Administration in Type of Inclusive Education According to Standard Criteria of Education Administration in Schools of Inclusive Education Attached to Bangkok Metropolitan Administration
   
  อรุชา สว่างโลก PDF
  เพลงโคราช : ภูมิปัญญาชาวบ้านสู่มรดกทางวัฒนธรรม Korat Song: From Local Wisdom to Cultural Heritage  
  วัลย์ลิกา เจริญศิลป์ PDF
  สมาชิก/Online
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน

  สวนสุนันทา
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
 • สถาบันวิจัยฯ จัดหนัก ต้นเดือนพฤษภาคม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์
 • วารสารวิจัย
  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  Coppying 2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300