วารสารวิจัย
วารสารวิจัย
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 7เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 6เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 2
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 5เล่ม 1
 • วารสารการวิจัยการบริหารการพัฒนา ปี 4เล่ม 2
 • สวนสุนันทา
  ผู้ดูแลระบบ
  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา

  วารสารการวิจัยการบรหารการพัฒนา ISSN 1905-2219 ปีที่ 9
  ฉบับที่ 3 เดือน กันยายน - ธันวาคม 2562


  ปกวารสาร PDF
  ส่วนหน้าวารสาร PDF
  บทบรรณาธิการ PDF
  สารบัญ (Content) PDF
  ตัวอย่างพิมพ์บทความ PDF
  คำแนะนำกำรส่งบทควำม PDF

  ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพการบริหารการจัดการโลจิสติกส์
  การขนส่งทางเรือ กรุงเทพมหานคร
  Factors Affecting Performance Management Logistics Shipping Bangkok
   
  ศิริ พลอยจินดา
  PDF
  คุณภาพการให้บริการที่มีผลต่อพฤติกรรมการใช้บริการและความพึงพอใจของผู้มาใช้บริการ
  ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ภายในห้างสรรพสินค้า สุพรีม คอมเพล็กซ์
  The objective of this research is to study the quality of service that affect
  the behavior of service and satisfaction of customer at Amazon café
  within Supreme shopping mall complex
   
  อรณิชา วงค์ศา PDF
  ประสบการณ์ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยในการทำงานกับ
  สายการบินต่างชาติที่ต้องพำนักในต่างประเทศ
  Experiences of Thai Flight Attendants Gaining from Working with
  Foreign Airlines Being Based in a Foreign Country
   
  ณุภัทรณีย์ ชูกวีวัฒน์ PDF
  ศึกษาเปรียบเทียบแนวคิดเสรีภาพของคาร์ล มากซ์ กับ ฌอง ปอล ซาตร์
  A Comparative Study of Freedom Concept in Karl Marx and Jean Paul Sartre
   
  ประพจน์ ตรีจันทร์ทอง PDF
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการบริหารงานกิจการนักเรียนของโรงเรียน
  สังกัดกรุงเทพมหานคร กลุ่มกรุงธนเหนือ
  Factors affecting management of students’ activities of schools attached
  to Bangkok Metropolitan Administration, Northern Thonburi Group
   
  มานิตา น้อยใหญ่ PDF
  ปัจจัยที่มีผลต่อแรงจูงใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน: กรณีศึกษา องค์การบริหาร
  ส่วนตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
  Factors Affect Employees Motivation: A Case Study of Kukasing Subdistriet
  Administrative Organization Amphae Kasetwisai Roi-Et Province
   
  ยุทธศักดิ์ ชูประเสริฐ PDF
  พฤติกรรมการใช้สื่ออินเตอร์เน็ตและความพึงพอใจต่อการใช้สื่ออินเตอร์เน็ต
  เพื่อการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวในจังหวัดตาก
  Internet-Using Behavior and Satisfaction Toward the Use of Internet for
  Travelling Purpose of the Tourists in Tak Province
   
  วีรพงษ์ สุทาวัน PDF
  ความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนการและผลการบริหารจัดการของสำนักงานเขต
  พื้นที่การศึกษาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  Relationship among Administrative Processes and Outputs of
  the Educational Service Area Offices in the Fiscal Year 2016
   
  ศักดิ์สิทธิ์ ขัตติยาสุวรรณ์ PDF
  คุณค่าตราสินค้าและปัจจัยด้านการสื่อสารการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
  เสริมอาหารเพื่อสุขภาพของ กลุ่ม Gen Y ในกรุงเทพมหานคร
  Brand Equity and Marketing Communications influencing Purchase Decision
  toward Supplementary Food of Generation Y in Bangkok
   
  วรรณวิไล โพธิ์ชัย PDF
  บทบาทของพรรคประชาธิปัตย์ในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมทางการเมือง
  ของนักการเมืองสตรีในรัฐสภา
  The role of the Democrat Party to promote political participation
  of female politicians in Parliament
   
  ปรรณวัฒน์ ชูวิเชียร PDF
  ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
  Factors Affecting Learning Organization of the Office of the Private
  Education Commission
   
  กชนันท์ ศุขนิคม PDF
  ขบวนการเคลื่อนไหวทางการเมืองต่อต้านและสนับสนุน
  การใช้เทคโนโลยี GMOs ในเกษตรกรรมไทย
  Political movement against and supporting the use of GMOs
  in Thai agriculture
   
  ธีรนนท์ ประเสริฐกมลเทพ PDF
  แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ที่มีผลต่อผลการปฏิบัติงานและการคงอยู่ในองค์กรของพนักงาน
  มหาวิทยาลัยสายสนับสนุน กรณีศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  Achievement Motivation Affecting Supporting Staff’s Performance and
  Retention: A Case of Rajamangala University of Technology Thanyaburi
   
  นันทวดี อุ่นละมัย PDF
  ความต้องการใช้สื่อนวัตกรรมเพื่อการเรียนรู้ของครูในโรงเรียน
  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเขตกรุงเทพมหานคร
  The Need for Using Educational Innovation Media for Learning of the School
  Teachers Under the Office of Basic Education Commission in Bangkok
   
  อนุวัฒน์ เอี่ยมแสน์ PDF
  บทบาทภาครัฐในการป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน
  ประมงพม่าในจังหวัดสมุทรสาคร
  The Role of Government in Preventing and Suppressing Human Trafficking
  Research in Myanmar Fishery Workers in Samut Sakhon Province
   
  ฉัตรธีรพล แทนสง่า PDF
  บริบทของกระบวนการทางปัญญาในแก้ไขปัญหาของชุมชน
  กรณีศึกษาชุมชนวิจัยภาคเหนือ
  The Context of Intellectual Processes in Solving Community Problems
  Case Study of The Northern Research Community
   
  ปณิธี บุญสา PDF
  ทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่
  ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
  The People ’s Attitude to Service Government Center,
  Naiwaeng Subdistrict, Mueang Phrae District, Phrae Province
   
  กัญญารัตน์ จงวิไลเกษม PDF
  รูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงวัยขององค์การบริหารส่วนตำบลบางพูด
  อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
  Model for the Development of the Life Quality of the Elderly Living
  in BANG PHUT Subdistrict District Administrative Organization,
  MUANG District, PATHUM THANI Province
   
  ถนอมชาติ ชำนิราชกิจ PDF
  สมาชิก/Online
  ชื่อผู้ใช้
  รหัสผ่าน

  สวนสุนันทา
  ข่าวสารประชาสัมพันธ์
 • การประชุมสวนสุนันทาวิชาการระดับชาติ
 • สถาบันวิจัยฯ จัดหนัก ต้นเดือนพฤษภาคม
 • สถาบันวิจัยและพัฒนาขอความอนุเคราะห์
 • วารสารวิจัย
  วิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

  Coppying 2017 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อาคาร 31 ชั้น 3 ถนนอู่ทองนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300