ผลงานการจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติและระดับนานาชาติ

1.เป็นผู้จัดงานประชุมวิชาการ the 4th Greater Mekong Sub-region International Conference (GMSIC) 2017 “The Knowledge Discovery of Management Science and Economics for Development in GMS”at Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos, Vientiane, Lao PDR. 14 th July 2017 Organized by Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos Faculty of Business Administration, Khon Kaen University Faculty of Business Administration, Rajapark Institute and Association of Researchers of Thailand

2.เป็นผู้จัดงานการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 1 “การศึกษาไทยยุค 4.0” 24 มิถุนายน 2560 สถาบันรัชต์ภาคย์
3.เป็นผู้จัดงานประชุมวิชาการ the 5th Greater Mekong Sub-region International Conference (GMSIC) 2018 “The Knowledge Discovery of Management Science and Economics for Development in GMS”at Rajapark Institute. 6 th July 2018 Organized by Faculty of Economics and Business Management, National University of Laos Faculty of Business Administration, Khon Kaen University Faculty of Business Administration, Rajapark Institute and Association of Researchers of Thailand
4.เป็นบรรณาธิการการจัดงาน 1st INDIA – GREATER MEKONG SUB- REGION INTERNATIONAL CONFERENCE (IGMSIC) 2018 at GOA ประเทศอินเดีย
5.เป็นบรรณาธิการการจัดงาน , 10th International conference Tecnocrats Institute of Technology, Bhopal, India ประเทศอินเดีย

ผลงานการจัดงาน โครงการสร้างนักวิจัยรุ่นใหม่ (ลูกไก่)
1)รุ่นที่ 12 มหาวิทยาลัยรามคำแหง  ระหว่างวันที่ 23 - 27 กรกฎาคม 2561 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
2)รุ่นที่ 13 มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  18 - 22 มิถุนายน 2561  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์  จังหวัดนครสวรรค์  
3)รุ่นที่ 14 มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ 30 กรกฎาคม - 3 สิงหาคม 2561ณ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์  จังหวัดอุตรดิตถ์